Twitter

Can't access Twitter.

Welsh Government Sustainable Social Services update

Read here

http://wales.gov.uk/topics/health/publications/socialcare/guidance1/update/?lang=en

 

Achievements 2013-2014

 • ·       Member of the Business Case for Advocacy Advisory Group   created by the Office of the Older People’s Commissioner.
 • ·       Member of the Blue Badge Scheme in Wales Expert Advisory Group created by Edwina Hart AM
 • ·       Founder of the All Wales Advocacy Evaluation Network – an network of third sector organisations funded by the BIG Lottery AdvantAGE Programme to deliver advocacy services to older people across Wales
 • ·       Member of the Welsh Government Safeguarding Advisory Group
 • ·       Member of the Wales Reablement Alliance
 • ·       Delivered three successful regional conferences on the subject of safeguarding older people and independent advocacy
 • Submitted a written response to the Welsh Audit Office review of NHS Continuing Health care and met with Anna Buchanan of the OPCW to highlight our specific concerns
 • Joined the Equalities and Human Rights Coalition hosted by WCVA
 • Attended the Cross Party Group on Ageing and Older People
 • Joined Age Action Alliance  – www.ageactionalliance.org.uk
 • Contributed to Welsh Government consultation event on all Wales Advice Review
 • Joined the Older Peoples Advocacy Alliance (OPAAL) www.opaal.org.uk . A Network group has been established to look a specific project developments.
 • Spoke on national radio and in press about financial and competitor pressures form National Third Sector organisations
 • Attended Welsh Government consultation workshops on collaborations and engagement with the third sector relating to WG partnership funding
 • Contributed to  Welsh Government consultation on Social Service Bill
 • Joined Welsh Reablement Alliance and submitted written response via theAllianceregarding Social Services Bill
 • Members of National Partnership Forum – relating to Advocacy
 • Obtained funding through the Strategic Insight Programme for research into the role of advocacy in preventing abuse of older people
 • Developed a work relationship with British Institute of Human Rights and submitted an application to Welsh Government Equalities Fund
 • Achieved substantial coverage through a link up with journalist running the Media Wales feature health supplement andWaleson line
 • Interviewed on Radio Wales and BBC national news relating to poverty and older people inWales.
 • Achieved capital investment of £25,000 for business start-up of Age Connects Wales
 • Increased membership of Age Connects Wales with the inclusion of Age Concern Neath Port Talbot            

Yr Hyn a Gyflawnwyd

 • Aelod o Gr?p Cynghori’r Achos Busnes dros Eirioli a grëwyd gan Swyddfa’r Comisiynydd Pobl H?n.
 • Aelod o Gr?p Cynghori Arbenigol y Cynllun Bathodyn Glas a grëwyd gan Edwina Hart AC
 • Sylfaenydd Rhwydwaith Gwerthuso Eirioli Cymru Gyfan – rhwydwaith o sefydliadau trydydd sector wedi ei ariannu gan Raglen AdvantAGE y Loteri Fawr i ddarparu gwasanaethau eirioli i bobl h?n ar hyd a lled Cymru
 • Aelod o Gr?p Cynghori Diogelu Llywodraeth Cymru
 • Aelod o Gynghrair Ail-alluogi Cymru
 • Trefnu tair cynhadledd ranbarthol lwyddiannus ynghylch diogelu pobl h?n ac eirioli annibynnol
 • Cyflwyno ymateb ysgrifenedig i adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Ofal Iechyd Parhaus y GIG a chwrdd ag Anna Buchanan o swyddfa Comisiynydd Pobl H?n Cymru i drafod ein pryderon penodol
 • Ymuno â’r Gynghrair Cydraddoldebau a Hawliau Dynol a gynhaliwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Mynychu Gr?p Trawsbleidiol ar Bobl H?n a Phobl sy’n Heneiddio
 • Ymuno â’r Age Action Alliance  – www.ageactionalliance.org.uk
 • Cyfrannu at ddigwyddiad ymgynghori Llywodraeth Cymru ar Adolygiad Cyngor Cymru Gyfan
 • Ymuno â’r Older Peoples Advocacy Alliance (OPAAL) www.opaal.org.uk . Mae gr?p rhwydwaith wedi cael ei sefydlu i ystyried datblygiadau project penodol.
 • Siarad ar radio cenedlaethol a gyda’r wasg ynghylch pwysau ariannol a phwysau gan gystadleuwyr sefydliadau Trydydd Sector Cenedlaethol
 • Mynychu gweithdai ymgynghori Llywodraeth Cymru ar gydweithio ac ymglymiad gyda’r trydydd sector, mewn perthynas ag ariannu partneriaethau gan LlC
 • Cyfrannu at ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Ymuno â Chynghrair Ail-alluogi Cymru a chyflwyno ymateb ysgrifenedig drwy’r Gynghrair ynghylch y Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Aelod o’r Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol – mewn perthynas ag Eiriolaeth
 • Cael cyllid drwy’r Rhaglen Mewnwelediad Strategol ar gyfer ymchwil i rôl eirioli wrth atal cam-drin pobl h?n
 • Datblygu perthynas weithiol gyda’r Sefydliad Hawliau Dynol Prydeinig a chyflwyno cais i Gronfa Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru
 • Denu llawer o sylw drwy weithio gyda’r newyddiadurwyr sydd â gofal dros atodiad iechyd Media Wales a Wales on line
 • Cyfweliad ar Radio Wales a newyddion cenedlaethol BBC ynghylch tlodi a phobl h?n yng Nghymru
 • Ennill buddsoddiad cyfalaf gwerth £25,000 tuag at gychwyn busnes Age Connects Cymru
 • Cynyddu aelodaeth Age Connects Cymru yn sgil cynnwys Age Concern Castell-nedd Port Talbot
 • Dod yn aelod o ecome members of Age Alliance Cymru

 

 • Become members of Age Alliance Wales

Age Connects Network Meeting

Age Connects Wales and colleagues from England will be meeting in Torfaen on 8th November to review the progress in establishing Age Connects organisations in Wales, the lessons learnt and how these can be applied to developments in England.